Soutěž o vouchery Světa snubních prstenů

Připravili jsme pro vás soutěž o 5 voucherů v celkové hodnotě 16 500 Kč. Stačí když nám odpovíte na naše otázky a my z nich pak náhodným výběrem (ze správných odpovědí na otázku 1) vybereme 5 z vás, které obdarujeme vouchery: jednoho z vás voucherem v hodnotě 5 000 Kč, tři z vás dostanou vouchery v hodnotě 3 000 Kč a jeden z vás pak voucher v hodnotě 2 500 Kč. Vouchery bude možné využít při nákupu vašich zlatých snubních prstenů na našich pobočkách Světa snubních prstenů. Nápovědu na první otázku naleznete na našich www.svetsnubnichprstenu.cz v sekci zajímavosti.


Soutěž probíhá od 1.10.2020 do 19.10. 2020.Platnost voucheru bude 31. 3. 2021.

SOUTĚŽ - VYPLNIT DOTAZNÍK

KOMPLETNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

I. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 19. 10. 2020 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

 

II. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na https://www.svetsnubnichprstenu.cz/content/23-soutez, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

 

III. Výhry v soutěži a jejich předání

V soutěži se hraje o výhry. Výhrami jsou: poukazy v hodnotách 1x 5000 Kč, 3x 3 000 Kč, 1x 2 500 Kč.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Soutěžící bude v případě výhry uveřejněn na facebookovém profilu www.facebook.com/SvetSnubnichPrstenu. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Výhra bude osobně předána na pobočce Zenklova 25, Praha 8. V případě že účastník bude požadovat odeslání zásilky prostřednictvím pořadatelem vybraného dopravce, vzniká tak nárok pořadateli za zaplacení dopravného. V tomto případě bude výhra odeslána prostřednictvím České pošty, s.p, na adresu na území České republiky, kterou uvede účastník na facebookových stránkách zadavatele. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 2 týdnů od skončení soutěže. V případě, že se výherci nepodaří doručit cenu na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny propadají k následnému použití k dalším účelům organizátora a zadavatele soutěže.

Organizátor a zadavatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

Výhry nelze použít na již vytvořené objednávky, nebo na již zlevněné produkty či akční nabídky - slevy se nesčítají.

 

IV. Soutěž

Soutěž probíhá prostřednictvím vyplnění dotazníku, kdy soutěžící odpoví na soutěžní otázku a kompletně vyplní a odešle dotazník. Soutěžící se tak zařadí do soutěže o ceny blíže určené v článku III. těchto pravidel.

Výhru získá soutěžící v případě, že pořadatel vylosuje soutěžícího.

 

V. Účast v soutěži a určení výherců

Uživatel se stává soutěžícím ve chvíli, kdy potvrdí odeslání veškerých předchozích zaznamenaných odpovědí.

Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.

V každé soutěži se hraje o předem přesně stanovený počet výher.

Účast v soutěži je bezplatná.

 

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze organizátora a zadavatele s názvem Svět snubních prstenů s.r.o. Sídlo firmy: K ovčínu 1532/36, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 04353781 (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu soutěže: https://www.svetsnubnichprstenu.cz/content/23-soutez a dále také na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeglxWsfTxZlnsj9I2_YT98n6YMmRKTZvq-0rl_H_JtrhLFDw/viewform

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce www.facebook.com/SvetSnubnichPrstenu.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.

Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 1.10.2020