PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTMI SVĚT SNUBNÍCH PRSTENŮ S.R.O. A/NEBO MGR. PETR JELÍNEK POSKYTOVANÉ V RÁMCI TZV. INFORMAČNÍ POVINNOSTI DLE GDPR

Tímto dokumentem vás, jakožto zákazníky společnosti Svět snubních prstenů s.r.o. a/nebo Mgr. Petr Jelínek – Zlatnictví informujeme, v souladu s právním řádem České republiky a zejména s odkazem na čl. 13 a následující Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen "GDPR") o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu vašich osobních údajů, jejich zpracování našimi společnostmi, včetně přehledu vašich práv.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnosti:

Svět snubních prstenů s.r.o.

se sídlem: K ovčínu 1532/36, Kobylisy, 182 00 Praha
IČ: 043 53 781

kontakt:603 104 274
e-mail: sperkypj@centrum.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246340;

a

Mgr. Petr Jelínek

se sídlem: Chabařovická 1324/21, 182 00 Praha 8 Kobylisy
IČ: 601 86 534

kontakt: 736145975
email: sperkypj@centrum.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246340;

Buďte prosím informováni, že pokud poskytnete své osobní údaje společnosti Svět snubních prstenů s.r.o., budou vaše osobní údaje zpřístupněny zároveň druhé zde uvedené společnosti, či naopak. Důvod je ten, že společnosti sdílí společnou databázi evidence osobních údajů a nelze z technických důvodů ani obchodní spolupráce jednotlivé společnosti od sebe oddělit a zajistit tak správu osobních údajů samostatně pro každou společnost zvlášť. Společnosti jsou v pozici tzv. společných správců osobních údajů.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je ten, že vám, našemu zákazníkovi, chceme poskytnout naše služby, tzn. provést zakázku, kterou si od nás objednáváte. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem plnění smlouvy nesouhlasíte (tzn. pro komunikaci s vámi, jako zákazníkem, pro informace o průběhu zakázky, pro upřesnění požadavků provedení zakázky tak, aby byla provedena podle vašich představ, pro informace o změně termínu provedení zakázky, pro převzetí zakázky,..), buďte prosím informováni, že takovou smlouvu nelze uzavřít a nebudeme schopni vám tak poskytnout služby, resp. provést zakázku, kterou požadujete. Ke zpracování vašich osobních údajů nás tedy opravňuje provedení zakázky (tj. smlouva a její plnění, popřípadě postup před uzavřením smlouvy).

Osobní údaje, které nám poskytnete nad rámec požadovaných údajů k uzavření/plnění smlouvy, nebudou zpracovávány, pokud k tomu nebudeme mít jiný právní titul, např. váš výslovný souhlas. Pokud bude našim oprávněním pro zpracování vašich údajů vámi udělený souhlas, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv u nás odvolat.

Vaše osobní údaje jsme dále oprávněni zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro případy, kdy by došlo k jakékoliv reklamaci poskytnutých služeb, resp. provedené zakázky. Vaše údaje můžeme rovněž využít pro účely přímého marketingu, tzn. zaslat vám nabídku služeb, které se vztahují výlučně k předmětu podnikání společností. Vždy máte možnost odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení, či obrátit se na nás s tím, že si nepřejete být, jakkoliv kontaktováni v souvislosti s přímým marketingem společností.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují. Jedná se zejména o evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

Pokud bychom vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, o této skutečnosti vás budeme vhodným způsobem informovat.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a kde je získáváme?

Vaše údaje získáváme přímo od vás, od našeho zákazníka. Všechny údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za dodržování veškerých pro nás dostupných technických a bezpečnostních opatření, které zaručí maximální možnou míru ochrany vašim osobním údajům.

Jedná se zejména o:

(i) jméno a příjmení;

(ii) kontaktní údaje (emailová adresa/telefon);

(iii) číslo zakázky, její specifikaci aj. údaje přímo se vztahující k zakázce;

(iv) podpis;

Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to za účelem:

- provedení zakázky;

- plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů;

- ochrany našich oprávněných zájmů (např. případné reklamace);

- přímého marketingu z důvodu oprávněného zájmu;

- splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

V případě, že pro zpracování vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti. V současné době využíváme pro zpracování vašich osobních údajů tyto kategorie zpracovatelů osobních údajů:

- osoby poskytující účetní služby

- V zákonem stanovených případech, jsme povinni některé vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy. Nepředáváme je však do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu, pokud k tomu budeme prokazatelně oprávněni na základě některého z právních titulů.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení zakázky, budeme zpracovávat do doby, než bude zakázka provedena. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací či uplatňování našich nároků, maximálně však po dobu 3 let po skončení smluvního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky (zejména účetní, archivační a evidenční povinnosti), budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (tzn. max. po dobu let 10 let).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci vašich osobních údajů, zejména následující práva:

- právo požadovat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, v jakém rozsahu, k jakému účelu;

- právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme;

- právo požadovat přenesení vašich osobních údajů k jinému správci, lze-li to po nás spravedlivě požadovat s ohledem na technickou a organizační stránku věci;

- právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud bychom je zpracovávali na základě našeho oprávněného zájmu a zejména pro účely přímého marketingu;

- právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;

- právo, aby vaše osobní údaje nezpracovával žádný automatický systém nebo abychom jakkoliv vyhodnocovali vaši osobu, tzv. profilování; automatizované zpracování ani profilování však u nás nepoužíváme;

- právo požadovat po nás kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tuto kopii vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou;

- požadovat po nás opravu, či doplnění vašich osobních údajů;

- požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování vašich osobních údajů;

- v případě, že udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

Na vaši žádost v oblasti osobních údajů jsme povinni odpovědět ve lhůtě jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. S ohledem na složitost či počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O důvodech prodloužení vás budeme vždy informovat do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti.

Byla ustanovena funkce tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů?

GDPR nám vzhledem k nízkému riziku ohrožení pro vaše osobní údaje neukládá povinnost jmenovat osobu pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů tak u nás nenajdete.

Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany vašich osobních údajů?

Bližší informace o vašich právech naleznete v dokumentu PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTÍ SVĚT SNUBNÍCH PRSTENŮ S.R.O. A/NEBO MGR. PETR JELÍNEK O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍH ÚDAJŮ, který je Vám k dispozici na webové stránce https://www.svetsnubnichprstenu.cz nebo v sídle, či provozovnách společností, případně vám jej zašleme elektronicky na vaši emailovou adresu, pokud o to zažádáte. Můžete se na nás s žádostmi či dotazy obrátit rovněž telefonicky na čísle: +420603104274.

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůže vám takové informace sdělit.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTÍ SVĚT SNUBNÍCH PRSTENŮ S.R.O. A/NEBO MGR. PETR JELÍNEK O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte jako náš zákazník (tzn. zákazník společnosti Svět snubních prstenů s.r.o. a/nebo Mgr. Petr Jelínek) řadu práv. Zde je uveden podrobnější obsah jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany osobních údajů zaručena nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen "GDPR"). Mezi tato práva patří:

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů společnostmi Svět snubních prstenů s.r.o. a/nebo Mgr. Petr Jelínek poskytované v rámci tzv. informační povinnosti dle GDPR" a v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou společnostmi zpracovávány. Pokud od nás jako odpověď na vaši žádost obdržíte informaci o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat zejména tyto informace:

- jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?

- o jakou kategorii osobních údajů se jedná?

- komu jsou vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny? Jedná se příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace?

- jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme, popřípadě co tuto dobu určuje?

- máte právo požadovat výmaz nebo opravu vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;

- máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;

- máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;

- máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;

- máte právo na informace o zdrojích vašich osobních údajů v případě, kdy by nám vaše osobní údaje nebyly poskytnuty přímo vámi;

- máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na vaše osobní údaje;

- máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na vaše osobní údaje;

- máte právo na informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země, či mezinárodní organizaci a o přijatých zárukách;

- máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě. Kopie vám bude poskytnuta bezplatně. V případě vaší opětovné žádosti vám můžeme z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, máte právo po nás požadovat jejich opravu, popřípadě doplnění, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám to sdělíte.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré vaše osobní údaje z naší evidence vymazat. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

- vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;

- odvoláte váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nemáme žádný další právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů;

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (pro které je zákonným důvodem zpracování nezbytnost splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud bychom tím byli pověřeni, či je to nezbytné pro oprávněné zájmy naše či třetí strany nebo jde o zpracování formou profilování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, které by nás nadále ke zpracování opravňovaly);

- vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

- vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

K výmazu vašich osobních údajů tak nedojde pokud:

- by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;

- bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;

- je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

- je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;

- je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;

- je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz vašich osobních údajů, budeme vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a uvedeme i důvody, proč vašemu právu nemůžeme vyhovět.

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Pokud u nás toto právo uplatníte, máme povinnost omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

- pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;

- pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu vašich osobních údajů;

- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení vašeho případného právního nároku;

- využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Naše oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů

Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili jednotlivým příjemcům, máme povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost nejsme schopni splnit, pokud by to pro nás bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytneme vám seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k vašim osobním údajům případně vyrozuměni.

Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů

Pokud je to pro nás technicky proveditelné, máte možnost požadovat předání vašich osobních údajů přímo jinému správci.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování.

U zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.

V případě, že by vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nemáte právo vznést námitku, jednalo by se o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Právo vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování

Máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je určitá forma zpracování vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité věci, které se vztahují k vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení vašich osobních preferencí v určité oblasti, odhad vaší ekonomické situace apod. Ani jednoho ve společnostech nevyužíváme.

Vaše právo, které odpovídá naší povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody

Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Naše systémy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, aby poskytovaly vašim osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany. Pokud by ovšem i přes veškerá naše opatření došlo k porušení zabezpečení vašich osobních údajů a to tak, že by to pro vás mohlo představovat vysoké riziko, bude vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro vás mohou nastat, včetně přijatých opatření k vyřešení této záležitosti. Buďte prosím informováni, že v případě, kdy by to pro nás bylo nepřiměřeně obtížné, můžete být informováni i prostřednictvím veřejného oznámení.

Současně máme povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin (72 hodin od doby, kdy jsme se o porušení dozvěděli) Úřadu na ochranu osobních údajů.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího obdržení. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Žádosti lze podávat:

- osobně nebo písemně u jakékoliv ze společností na adrese jejich sídel:

Svět snubních prstenů s.r.o.

se sídlem: K ovčínu 1532/36, Kobylisy, 182 00 Praha
IČ: 043 53 781

prostřednictvím emailu na adrese nebo telefonicky na čísle
tel.: 603 104 274
e-mail: sperkypj@centrum.cz

a

Mgr. Petr Jelínek

se sídlem: Chabařovická 1324/21, 182 00 Praha 8 Kobylisy
IČ: 601 86 534

prostřednictvím emailu na adrese nebo telefonicky na čísle
tel.: 736145975
email: sperkypj@centrum.cz

Rádi bychom vás informovali, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat a jednotlivá práva může uplatňovat pouze a výhradně osoba, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší osoby (jakožto žadatele). Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůžeme vám takové informace sdělit a vaše žádost tak bude s největší pravděpodobností zamítnuta.


  

prsteny-zasnubni.cz snubni-prsteny-praha.cz prsteny-snubni.cz zasnubni-prsteny-praha.cz